README

上半个学期的理论课,后半学期完成3个实验,实验原理和实现思路都在课本上。

考试包括填空题(40%)、名词解释(20%)和简答题(40%),考试内容以概念和原理为主,不考推导计算。2021年春夏考试中除了要求写出共线条件方程之外未出现任何需要计算的部分。

文件列表